Skip to main content


ישנם זוגות רבים שאינם מודעים לכך שבמדינת ישראל ההגדרה של בני זוג כידועים בציבור, אינה מעוגנת בחוק. משמעות הדבר היא שההגדרה התעצבה והתפתחה אך ורק על ידי תקדימים של בית העליון ופסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה. העובדה שאין כל הגדרה חוקית למונח ידועים בציבור, יוצרת בעיות רבות ואחת מהן היא שזוגות צעירים (או זוגות שהתגרשו ונמצאים במערכת יחסים שנייה) אינם מודעים לכך שייתכן והם נכנסים תחת ההגדרה של ידועים בציבור, מבלי שרצו זאת כלל.
המצב המשפטי בנוגע לידועים בציבור כל כך אבסורדי עד שיש המתלוצצים ואומרים שכבר בדייט השלישי צריך לחתום על הסכם חיים משותפים. למעשה, מבלי הסכם חיים משותפים, אין שום דרך לבני זוג שבתחילת הקשר לדעת מה מצבם המשפטי. לכן, בתי המשפט הגדירו מספר כללי אצבע לקביעה אם בני זוג חוסים תחת ההגדרה של ידועים בציבור או אם לאו.


מבחן חיי המשפחה לידועים בציבור


לפי תנאי זה, בני זוג יוגדרו כידועים בציבור כאשר הם חיו כמשפחה, במשך תקופת חיים משמעותית. תקופת חיים משמעותית מהווה אינדיקציה לאומד דעתם של הצדדים לקיים קשר קבוע ארוך טווח הנושא חובות וזכויות הדדיות. יודגש, כי למרות שישנה דרישה לתקופת חיים משמעותית, אין באמת פרק זמן מינימלי שבו מוגדרים בני זוג כידועים בציבור. כך למשל, פרק הזמן המוגדר כתקופת חיים משותפת יכול לנוע בסד זמנים שבין חודשים ספורים ועד שנים, כאשר בית המשפט לענייני משפחה מכריע את הכף בהתאם ליתר המבחנים ולנסיבות המקרה הספציפי שבפניו.


מבחן ניהול משק הבית המשותף


התנאי השני להגדרת ידועים בציבור, הוא מבחן ניהול משק הבית המשותף. מבחן זה בוחן מספר פרמטרים בקשר שבין בני הזוג כגון: ניהול חשבון בנק, קיום יחסי אישות, חלוקת תפקידים משפחתית וכן נשיאה משותפת בעלויות המחייה. גם המבחן הזה הוא נתון, פעמים רבות, לראיה הסובייקטיבית של בני הזוג את הקשר ביניהם. כלומר, האם בני הזוג רואים בעצמם כ"תא משפחתי" או אם לאו.


ידועים בציבור לא יודעים


אם אתם לא בטוחים מה מעמדה המשפטי של הזוגיות שלכם, כדאי להסדיר ולעגן את מערכת היחסים שביניכם. בין אם אתם מעוניינים ליצור תשתית משפחתית של ידועים בציבור ובין אם אתם רוצים דווקא ליצור הפרדה רכושית מוחלטת, מומלץ כי תערכו הסכם חיים משותפים שיפזר את מסך העמימות מסביב לזוגיות ולקשר המשפחתי.
כדאי לדעת שזוגות הידועים בציבור זכאים למלוא הזכויות שיש לזוגות נשואים לרבות בכל הקשור להטבות מס, זכויות רכושיות וזכויות מכוח דיני הירושה.

Call Now Button

ייעוץ חינם

השב בוואטסאפ
עשו את הצעד הראשון ושלחו לי הודעה עכשיו!
היי, אני עו״ד יהונתן ואשמח לעזור לכם.
שלחו לי הודעה ונתאם שיחת ייעוץ ללא תשלום.