Skip to main content

מזונות ילדים זהו אחד מהנושאים שמעסיקים הכי הרבה את בני הזוג במהלך הליך הגירושין, ולא בכדי. מרגע שניתן פסק דין למזונות ילדים, הרי שזוהי הופכת להיות ההוצאה הכספית המשמעותית ביותר שעל מי מההורים לשלם. וכדאי לזכור, מדובר בסכומים שצריך להוציא חודש בחודשו, ולעיתים סכומים אלה מתווספים לתשלומים נוספים כמו מדור והוצאות מדור, הוצאות חריגות (ידוע גם כמחציות). בגלל העמימות ששוררת סביב נושא מזונות הילדים, ריכזנו בעבורכם את העקרונות המנחים את בית המשפט בבואו לתת פסק דין לתשלום מזונות ילדים. 

גילאי הילדים בגינם משולמים דמי המזונות

היקף מזונות הילדים של בני זוג יהודים נקבע בהתאם לדין העברי. כלומר, החיוב במזונות הילדים יהיה בכפוף להלכה היהודית. לפי ההלכה, האב צריך לשאת במזונות ילדיו שטרם הגיעו לגיל 6. חיוב זה הינו חיוב אבסולוטי ללא קשר למצבו הכלכלי של האב או למצבה הכלכלי של האם. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם, בעיקר כשהילדים שוהים עם האב והאב לוקח חלק משמעותי בגידולם שתינתן הפחתה מסוימת. 

כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6, על ההורים לשאת בדמי מזונות הילדים באופן שווה ובהתאם למשתנים נוספים כפי שיפורט להלן. 

מספר הילדים 

בחישוב דמי מזונות הילדים, יילקחו בחשבון גם מספר הילדים. יחד עם זאת, דמי מזונות הילדים לא יהיו מכפלה של כמות הילדים, אלא על כל ילד נוסף, יפחית בית המשפט את חישוב הוצאותיו. לדוגמא, אם בית המשפט פסק  כי הוצאותיו של ילד פלוני נאמדים בסך של 1,500 ₪, הוא לא יפסוק כי הוצאות שני ילדים הינם בסך של 3,000 ₪, אלא יפחית את ההוצאות בגין הילד השני. 

חישוב מזונות הילדים ביחס לזמני השהות

רבות דובר על פסק הדין המהפכני בע"מ 919/15. המשמעות הפרקטית של פסק הדין, מבלי להיכנס  אל עובי המונחים המשפטיים, היא שכעת בית המשפט לענייני משפחה נותן מקום משמעותי יותר לחלוקת זמני השהות בין ההורים. לשון אחרת, כאשר חלוקת זמני השהות היא שוויונית והילדים שוהים אצל כל אחד מההורים באופן שווה, כל אחד מההורים יישא בהוצאות הילדים בזמן שהם נמצאים בחזקתו.  ככל שהילדים שוהים יותר זמן במחיצת ההורה, כך הדבר יפחית מחיוב דמי מזונותיהם. 

מזונות הילדים בהתייחס להכנסות ההורים

בחישוב דמי מזונות הילדים, בית המשפט לענייני משפחה (או בית הדין הרבני, ככל וניתנה הסכמת שני הצדדים כי הוא ידון בנושא מזונות הילדים) יביא בחשבון את יחס ההכנסות בין ההורים. כך יוצא שככל שהורה אחד מרוויח יותר מההורה השני, הוא יישא בחלק גדול יותר מהוצאות הילדים. 

במצבים מסוימים, בעיקר כאשר הילדים שוהים ברובו המוחלט של הזמן עם הורה אחד, ההורה השני ייאלץ לשאת במלוא הוצאות הילדים, ולכן בית המשפט יכול לחשב רק את ההכנסה הפנויה של ההורה המשלם או, לחילופין, יותיר להורה המשלם סך של 2,000 ₪, לכל הפחות, כדמי מחייה לאחר תשלום מזונות הילדים.

Call Now Button

ייעוץ חינם

השב בוואטסאפ
עשו את הצעד הראשון ושלחו לי הודעה עכשיו!
היי, אני עו״ד יהונתן ואשמח לעזור לכם.
שלחו לי הודעה ונתאם שיחת ייעוץ ללא תשלום.